Avís legalEl present avís legal regula la utilització del servei del portal d’Internet www.calquer.es mitjançant el qual, COMPUTER TRADE COMPONENTS, S.L., (d’aquí en endavant, cal Quer) posa a disposició dels usuaris d’Internet, mitjançant la seva exhibició directa o per mitjà d’enllaços, l’accés a diversos continguts, informacions i serveis en els que el seu us queda subjecte a les condicions d’ús aquí referides. L’accés en aquesta pàgina web comporta l’acceptació per part de l’usuari de quantes condicions d’utilització aquí es recullen.


COMPUTER TRADE COMPONENTS, S.L.
c/Masia Vella de Can Fatjó del Molí s/n,
08290 Cerdanyola del Vallès (Espanya).

CIF B-62057492
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 31.960, foli 62 i 64, full B-202.578, inscripcions 1 i 2.

Reservats tots els drets. Queda rigorosament prohibida la reproducció, distribució, transformació, manipulació, comunicació pública o qualsevol altre acte d’explotació total o parcial, gratuït u onerós, dels textos, imatges o altre contingut que figuri en aquesta web sense autorització escrita dels titulars del copyright.

cal Quer es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de representació dels mateixos que consideri necessàries, ja sigui de forma temporal o definitiva, assegurant-se l’usuari d’utilitzar en cada moment la versió actualitzada. Aquesta facultat no dona als usuaris cap dret a percebre indemnització  per danys o perjudicis.Condicions d'úsL’usuari es compromet a utilitzar els continguts d’aquesta web d’acord amb les normes i condicions pròpies de cadascun d’ells, així com les presents condicions d’utilització, i a no fer servir els mateixos de forma il·legal, il·lícita, contraria a la moral o que vulneri els drets de cal Quer o de tercers.

L’Usuari és conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús d’aquesta web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. En la utilització d’aquesta web, l’Usuari es compromet a no portar a terme cap conducte que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de cal Quer  o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web, o que impossibiliti de qualsevol forma, la normal utilització del mateix.

cal Quer adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són sencerament fiables i que, per tant, cal Quer no pot garantir la inexistència de virus u altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Els usuaris que es registren poden participar en els espais de comunicació de la web (foros, taulells d’anuncis o de missatges, xat, etc.), atenent-se en tot moment a normes de conducta basades en el respecte a la legalitat i a la resta dels usuaris. Els usuaris o visitants seran els únics responsables del contingut dels seus missatges en els espais de comunicació. cal Quer  no es fa responsable del contingut ni de les opinions vessades o enviades pels usuaris en ells. Vostè assumeix la responsabilitat de les dades que subministra sota el seu nom d’usuari i fa servir la informació oferida en els espais de comunicació pel seu compte i risc. cal Quer es reserva el dret d’eliminar en qualsevol moment el contingut dels espais de comunicació que siguin lícits o que incompleixin les condicions d’utilització dels espais aquí recollides. En qualsevol cas, la responsabilitat legal correspondrà a la persona que realitzi la infracció.

No obstant, queda rigorosament prohibit l’ús d’expressions incorrectes, denigrants, difamatòries o insultants tant contra els usuaris del servei com contra tercers. De la mateixa manera, queda prohibida la difusió de continguts de caràcter racista, sexista, pornogràfic o violent; la propaganda de sectes; l’apologia del terrorisme, i en general tot quant inciti a la il·legalitat o sigui contrari a la llei, a la moral i les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic, a la bona fe i als drets humans. Igualment, queda prohibit introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o programes susceptibles de danyar els sistemes físics o lògics de cal Quer.

L’ús que l’usuari faci dels materials aquí compresos es de la seva exclusiva responsabilitat, no assumint cal Quer responsabilitat alguna per la incorrecte o il·legal utilització  dels mateixos per part de l’usuari.

L’incompliment de les presents condicions d’utilització faculta a cal Quer per denegar, de forma immediata i sense avís previ, l’accés i utilització dels continguts d’aquesta web.Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.Els continguts d’aquesta web es troben protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial. Únicament es podrà descarregar material inclòs en aquesta web per a us personal i no comercial, sempre que es respectin tots els drets d’autor, de marques i altres drets de propietat.

La titularitat dels drets de propietat intel·lectual sobre la pròpia pàgina web, els seus continguts, el seu disseny gràfic, el codi font en llenguatge HTML i els codis Javascript corresponen, excepte indicació contraria, a cal Quer; per el que qualsevol utilització no autoritzada dels mateixos, mitjançant la seva reproducció, distribució, comercialització o transformació per a fins diferents de l’ús personal i privat, suposa una vulneració d’aquests drets.

De la mateixa manera, l’usuari reconeix que les marques, noms comercials o signes distintius continguts en aquesta web són titularitat, excepte indicació contraria de cal Quer,  sense que pugui entendre’s que l’ús o l’accés al Portal i/o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials o signes distintius. Tota utilització no autoritzada dels mateixos implica la contravenció d’aquests drets.Responsabilitatscal Quer  procura que els Continguts siguin de la millor qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat , pertinença i/o actualitat dels Continguts.

cal Quer adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són sencerament fiables i que, per tant, cal Quer no pot garantir la inexistència de virus u altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

cal Quer declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació d’aquesta web procedent de fonts alienes; als continguts no elaborats per la mateixa; així com a compliment per part d’aquests tercer de la norma vigent.

Els enllaços que apareixen en aquesta pàgina tenen l’exclusiva finalitat d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquesta web. cal Quer, no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant aquests enllaços hipertextuals, ni de la seguretat, exactitud o qualitat dels seus continguts, assumint l’usuari la responsabilitat d’accés en aquests llocs.

Els usuaris que es registren poden participar en els espais de comunicació de la web (foros, taulells d’anuncis o de missatges, xat, etc.), atenent-se en tot moment a normes de conducta basades en el respecte a la legalitat i a la resta dels usuaris. Els usuaris o visitants seran els únics responsables del contingut dels seus missatges en els espais de comunicació. cal Quer  no es fa responsable del contingut ni de les opinions vessades o enviades pels usuaris en ells. Vostè assumeix la responsabilitat de les dades que subministra sota el seu nom d’usuari i fa servir la informació oferida en els espais de comunicació pel seu compte i risc. cal Quer es reserva el dret d’eliminar en qualsevol moment el contingut dels espais de comunicació que siguin lícits o que incompleixin les condicions d’utilització dels espais aquí recollides. En qualsevol cas, la responsabilitat legal correspondrà a la persona que realitzi la infracció.

No obstant, queda rigorosament prohibit l’ús d’expressions incorrectes, denigrants, difamatòries o insultants tant contra els usuaris del servei com contra tercers. De la mateixa manera, queda prohibida la difusió de continguts de caràcter racista, sexista, pornogràfic o violent; la propaganda de sectes; l’apologia del terrorisme, i en general tot quant inciti a la il·legalitat o sigui contrari a la llei, a la moral i les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic, a la bona fe i als drets humans. Igualment, queda prohibit introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o programes susceptibles de danyar els sistemes físics o lògics de cal Quer.Lleis i Disposicions aplicablesEl titular dels drets de propietat intel·lectual de la web www.calquer.es és cal Quer de nacionalitat espanyola, amb domicili a c/Masia Vella de Can Fatjó del Molí s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès (Espanya), CIF B-62057492 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 31.960, foli 62 i 64, full B-202.578, inscripcions 1 i 2.

L’usuari, mitjançant el simple accés a aquesta web, acorda amb cal Quer que tots els litigis que es susciten sobre l’accés i us d’aquesta web o sobre la interpretació, aplicació o compliment d’aquestes condicions d’utilització, serà competència dels Jutges i Tribunals espanyols, i en concret, dels de Barcelona, per tant renuncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’l, sense perjudici de la competència que resulti per ministeri de la llei. En tot cas, tot el que cerneix a la present pàgina web, així com les presents condicions d’utilització, es regirà por la Legislació Espanyola.